Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Góp ý dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh về Công bố thủ tục hành chính bổ sung mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu. 
18/10/2018 
 
Ngày 15/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 3453/SKHĐT-ĐTGS về việc góp ý dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh về Công bố thủ tục hành chính bổ sung mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu.
Đính kèm các tài liệu liên quan
Văn phòng Sở