Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Giao kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2020 
03/06/2020 
 
Ngày 30/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2020.
Đính kèm chi tiết: 2087/QĐ-UBND
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa