Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 
11/06/2020 
 
Ngày 25/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.
Đính kèm Quyết định
Văn phòng Sở