Tin khác
Tin khác
Dự án đầu tư mở rộng hay Dự án đầu tư mới 
05/05/2021 
 
(MPI) – Câu hỏi của bạn đọc Phan Văn Biện, email: bien.pv222@gmail.com.

Theo tìm hiểu của tôi, tại Điều 3 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có giải thích từ ngữ: “3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường. 4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.”

Nhưng không quy định địa bàn để thực hiện dự án, nên 2 khái niện này có sự hiểu khác nhau ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Tôi là doanh nghiệp năm 2016 thực hiện xây dựng dự án khách sạn tại thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam, nay doanh nghiệp tôi tiếp tục xây dựng thêm một khách sạn tại huyện Thăng Bình cũng thuộc tỉnh Quảng Nam, có người cho rằng dự án khách sạn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam là dự án đầu tư mở rộng và cũng có người cho rằng dự án đầu tư mới.

Vậy kính đề nghị Quý Bộ cho tôi hỏi, dự án khách sạn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam là dự án đầu tư mở rộng hay dự án đầu tư mới. (Vì Dự án đầu tư mới là được hoàn thuế giá trị gia tăng, còn Dự án đầu tư mở rộng không được hoàn thuế giá trị gia tăng)

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các Khoản 5 và 6 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020, dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường; dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp dự án khách sạn tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam được thực hiện độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động thì được xác định là dự án đầu tư mới của doanh nghiệp./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguồn: mpi.gov.vn
Văn phòng Sở