Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Công khai Kết luận thanh tra số 2923/KL-SKHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 
23/10/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-SKHĐT ngày 10/8/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra thực hiện quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Giống thủy sản Trường Thanh. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra ngày 10 tháng 8 năm 2020 và kết thúc theo quy định tại Quyết định nêu trên. Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kết luận thanh tra số 2923/KL-SKHĐT đối với Công ty TNHH Giống thủy sản Trường Thanh, cụ thể: Qua thanh tra đã phát hiện tồn tại, vi phạm về kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp… và có kiến nghị Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn Công ty thực hiện hồ sơ thủ tục cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm 2.1, khoản 2, Mục III của Kết luận này.

 (Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư)