Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 
04/04/2020 
 
Ngày 03/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-SKHĐT về việc Thông báo về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Đính kèm quyết định
Văn phòng Sở