Tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận. 
12/07/2016 
 
Ngày 12/7/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm Quyết định 38/2016/QĐ-UBND
Văn phòng Sở