Tin khác
Tin khác
Cập nhật thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 
02/10/2021 
 
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Trần Vũ Hạo Giang, email: haogiang98@gmail.com.

Tôi đang công tác tại một công ty cổ phần. Vào ngày 15/10/2012, công ty chúng tôi có thành lập một văn phòng đại diện tại Myanmar và đã được Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương chấp thuận và đăng tải thông tin (bao gồm cả địa chỉ của văn phòng đại diện đó) lên "Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp". Trong quá trình hoạt động thì chúng tôi có nhu cầu thay đổi vị trí của văn phòng đại diện đó qua một địa điểm khác với địa điểm đã đăng ký ban đầu nên đã thực hiện đầy đủ các thủ tục thay đổi văn phòng đại diện tại Myanmar. Tuy nhiên, khi chúng tôi gửi giấy đề nghị cập nhật nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty tại Myanmar trên "Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (kèm theo phụ lục II-13, bản sao giất phép tại Myanmar hợp thức hóa lãnh sự cùng các giấy tờ cần thiết khác) cho Phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và Đầu tư Bình Dương vào ngày 01/02/2021 thì nhận được câu trả lời bằng lời nói từ Phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và Đầu tư Bình Dương rằng: "Hiện tại theo Luật Doanh nghiệp cùng các văn bản, nghị định, thông tư có liên quan chưa đề cập đến việc sửa đổi nội dung trên Cổng thông tin nên cần chờ có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thì mới tiến hành giải quyết". Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa được giải quyết và đang rất cần thông tin về văn phòng đại diện của chúng tôi tại Myanmar được cập nhật để bộ phận Kế toán của chúng tôi có thể làm việc với các bên đối tác cũng như ngân hàng. Việc thông tin về địa chỉ văn phòng đại diện của chúng tôi tại Myanmar được niêm yết trên "Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp" không đúng với địa chỉ văn phòng đại diện thực tế có thể gây bất lợi cho việc kinh doanh của chúng tôi.

Xin hỏi Quý Bộ, để cập nhật thông tin về văn phòng đại diện ở nước ngoài của một doanh nghiệp trên "Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp" thì doanh nghiệp cần phải cung cấp được những hồ sơ, tài liệu gì? Và các văn bản, nghị định, thông tư quy định về các trường hợp này là những văn bản, nghị định, thông tư nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Văn phòng đại điện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp”.

Theo khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì doanh nghiệp có quyền thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài. Việc thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài được quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiêp. Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP không quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư