Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận 
28/08/2021 
 

Ngày 28/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 93/QD-SKHĐTVề việc Ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận
Đính kèm chi tiết:
93/QĐ-SKHĐT

Phòng Đấu thầu, TĐ và GSĐT