Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư 
08/09/2021 
 
Ngày 08/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-SKHĐT về ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đính kèm chi tiết: 98/QĐ-SKHĐT
Phòng ĐT, TĐ và GSĐT