Tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy
Ban Giám đốc Sở 
01/05/2021 
 

Lãnh đạo Sở đương nhiệm

 
 

* Ông Lê Kim Hoàng

Giám đốc Sở

- Điện thoại văn phòng

:0259.3836999

- Điện thoại di động

: 0913.930.268

- E-mail

: kimhoang@ninhthuan.gov.vn
 

* Ông Trương Văn Tiến

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

:0259.3920678

- Điện thoại di động

: 0919300096

- E-mail

: vantien@ninhthuan.gov.vn

* Ông Phan Ninh Thuận

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

:0259.3504665

- Điện thoại di động

: 0913.184.135

- E-mail

: pninhthuan@ninhthuan.gov.vn

Văn phòng Sở