Tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy
Ban Giám đốc Sở 
26/12/2014 
 

Lãnh đạo Sở đương nhiệm

 
 

* Ông Lê Kim Hoàng

Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

:0259.3920678

- Điện thoại di động

: 0913.930.268

- E-mail

: kimhoang@ninhthuan.gov.vn
 

* Ông Nguyễn Hoàng Thái

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

:0259.3824902

- Điện thoại di động

: 0913930239

- E-mail

: hoangthai@ninhthuan.gov.vn

* Ông Phan Ninh Thuận

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

:0259.3504665

- Điện thoại di động

: 0913.184.135

- E-mail

: pninhthuan@ninhthuan.gov.vn

Văn phòng Sở