Tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy
Ban Giám đốc Sở 
26/12/2014 
 

Lãnh đạo Sở đương nhiệm

  

* Ông Phạm Đồng

: Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

:068.3836999

- Điện thoại di động

: 0908050929

- E-mail

: phamdong@ninhthuan.gov.vn 

* Ông Nguyễn Hoàng Thái

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

:068.3824902

- Điện thoại di động

: 0913930239

- E-mail

: hoangthai@ninhthuan.gov.vn

* Ông Trương Xuân Vỹ

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

:068.3920678

- Điện thoại di động

: 0913184017

- E-mail

: xuanvy@ninhthuan.gov.vn

Văn phòng Sở