Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo kiểm tra dự án đầu tư Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná 
13/02/2020 
 
Ngày 13/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 342/SKHĐT-EDO về kết quả kiểm tra dự án đầu tư Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná
(Đính kèm: số 342/SKHĐT-EDO)
Thanh tra Sở