Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh 
01/06/2021 
 
Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị có ý kiến về các dự thảo, kèm theo như sau:

1. Công văn lấy ý kiến, tại đây;

2. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại đây;

3. Dự thảo Đề án k
iện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức,
biên chế, tại đây.

Admin