Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
08/04/2019 
 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành đề nghị xây dựng, soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,
Triển khai thực hiện theo Văn bản số 1018/UBND-KTTH ngày 19/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gửi lấy ý kiến. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 16 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ số 34, đường 16/4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để hoàn chỉnh dự thảo. Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị và dịa phương./. dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại đây:
1. To trinh xay dung nghi quyet.doc; 2. Bao cao ket qua_thuc hien.doc
; Bao cao tac dong cua chinh sach.doc;
4. Nghi quyet hoi dong nhan dan.doc
VP