Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 
21/09/2020 
 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị có ý kiến về các dự thảo, kèm theo như sau:

1. Công văn lấy ý kiến, tại đây

2. Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại đây;

3. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tại đây;

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, tại đây;

5. Dự thảo Quy định kèm theo Quyết định UBND tỉnh, tại đây.
Admin