Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tìm kiếm Văn bản pháp quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
47/2018/QĐ-UBND 20/07/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
54/2018/QĐ-UBND 12/07/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
852/QĐ-BNV 22/06/2018 Quy chế tiếp nhận, xử lý trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin của Bộ Nội vụ
95/2017/NĐ-CP 20/08/2017 Nghị định số 95 của Chính phù về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
09/2017/TT-BKHCN 15/08/2017 Thong tu Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
22/2016/TT-BKHCN 15/08/2017 Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
19/2015/QĐ-TTg 15/08/2017 Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
677/QĐ-TTg 15/08/2017 Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2020
14/2014/QĐ-TTg 15/08/2017 Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chinh phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
72/2016/NQ-HĐND 10/08/2017 Nghị quyết về PTKHCN phục vụ sự nghiệp CNH, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỉnh NInh Thuận giai đoạn 2016-2020