Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tìm kiếm Văn bản pháp quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
50 27/02/2019 Nghị định hướng dẫn về chính sách ưu đãi Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ
376/KL-SKHCN 04/12/2018 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng tại Trung tâm Thông tin Ứng dụng tiến bộ KHCN thuộc Sở
44/KH-SKHCN 01/11/2018 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
886/KL-SKHCN 24/08/2018 Kết luận thanh tra chuyên ngành về đề tài dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
47/2018/QĐ-UBND 20/07/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
54/2018/QĐ-UBND 12/07/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
852/QĐ-BNV 22/06/2018 Quy chế tiếp nhận, xử lý trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin của Bộ Nội vụ
1190/BC-SKHCN 12/12/2017 Báo cáo kết quả thực hiện và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; xây dựng thực hiện hướng ước, quy ước năm 2018 tại Sở KH&CN
192/QĐ-SKHCN 12/12/2017 Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của thanh tra Sở KH&CN
95/2017/NĐ-CP 20/08/2017 Nghị định số 95 của Chính phù về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ