Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
Triển khai hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ 
14/08/2018 
 

Ngày 13/7/2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Tổ thẩm định kinh phí hỗ trợ Chương trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) năm 2018  trong hoạt động khoa học và công nghệ. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tham gia cuộc họp có đại diện các cơ quan như Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài Chính, HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Khánh.

Thực hiện Quyết định 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2018; Kế hoạch 4759/KH-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018; Quyết định 192/2015/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh và Thông báo Kết luận 87/TB-VPUB ngày 16/3/2018 về Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10/10/2016 và Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy.

Hội đồng tiến hành thẩm định và thông qua các nội dung hỗ trợ của Dự án ứng dụng quy trình sản xuất Nho theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) với diện tích 10 ha/44 hộ tham gia của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phước Khánh. Thời gian triển khai trong 03 tháng, sẽ tiến hành các công đoạn như khảo sát điều tra, phân tích mẫu, đào tạo tập huấn cho nông dân thực hiện quy trình, đánh giá cấp giấy chứng nhận VietGAP vào tháng 9/2018.

QCC