Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
Triển khai hỗ trợ SXNN trong hoạt động KH&CN 
19/08/2018 
 

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp hỗ trợ Chương trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) năm 2018 trong hoạt động khoa học và công nghệ. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tham gia cuộc họp có đại diện các cơ quan như Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài Chính, HTX Dịch vụ nông nghiệp.

Thực hiện Quyết định 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2018; Kế hoạch 4759/KH-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018; Quyết định 192/2015/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh và Thông báo Kết luận 87/TB-VPUB ngày 16/3/2018 về Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10/10/2016 và Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy. Hỗ trợ áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đối với HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phước Khánh. Triển khai hỗ trợ thực hành quy trình, đánh giá chứng nhận VietGAP.

QCC