Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ
Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 
30/06/2020 
 

Nội dung Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017. Tại đây

 

Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, gồm:

STT

Ký hiệu

Tên văn bản

Tải biểu
mẫu

1

B1-ĐXDA

Phiếu đề xuất dự án

Tại đây

2

B2-PNXĐXDA

Phiếu nhận xét, đánh giá đề xuất dự án

Tại đây

3

B3-BBHXĐDA

Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định dự án

Tại đây

4

B4-DMDAĐH

Danh mục dự án đặt hàng

Tại đây

5

B5-PĐK

Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì dự án

Tại đây

6

B6-TMDA

Thuyết minh dự án

Tại đây

7

B7-BBMHS

Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

Tại đây

8

B8-PĐG

Phiếu đánh giá hồ sơ tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

Tại đây

9

B9-BBKP

Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

Tại đây

10

B10-BBHHĐTV

Biên bản họp hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

Tại đây

11

B11-HĐTHDA

Hợp đồng thực hiện dự án

Tại đây

12

B12-BCTHDA

Báo cáo tình hình thực hiện dự án

Tại đây

13

B13-BCKPDA

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí dự án

Tại đây

14

B14-BCTĐG

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện dự án

Tại đây

15

B15-BCTH

Hướng dẫn báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

Tại đây

16

B16-PĐGNT

Phiếu nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện dự án

Tại đây

17

B17-BBHNT

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu

kết quả thực hiện dự án

Tại đây

18

B18-TLHĐDA

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án

Tại đây


Admin