Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ
Thông báo Xây dựng hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
28/10/2019 
 
Thực hiện Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2019, dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Măng tây Ninh Thuận(lĩnh vực dự án sở hữu trí tuệ).
Sở KH&CN thông báo xây dựng và nộp hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo hướng dẫn, tại đây
Admin