Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra KH-CN
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018  (01/04/2019)
Kế hoạch công tác phòng, chông tham nhũng năm 2018
Xem nội dung văn bản tại đây: 44.KH.SKHCN ke hoach phong chong tham nhung.pdf

Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2018 tại Sở KH&CN  (01/04/2019)
Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2018 tại Sở KH&CN
Xem nội dung tại đây: 1208.KH.SKHCN sinh hoat ngay phap luat.pdf
Báo cáo kết quả thực hiện và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ  (01/04/2019)
Báo cáo kết quả thực hiện và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ
Xem nội dung tại đây: 1190.BC.SKHCN bao cao ket qua pho bien GDPL.pdf
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Sở KH&CN  (01/04/2019)
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Sở KH&CN
Xem nội dung tại đây: 192.QD.SKHCN quyet dinh ban hanh ke hoach thanh tra.pdf
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ KHCN thuộc Sở  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ KHCN thuộc Sở
Xem nội dung tại đây: 376.KL.SKHCN ket luan thanh tra phong chong tham nhung.pdf
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 886  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Xem nội dung tại đây: 886.KL.SKHCN ket luan thanh tra chuyen nganh.pdf
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 888  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đề tài dự án nghiên cứu khoa học 888
Xem nội dung tại đây: 888.KL.SKHCN ket luan thanh tra chuyen nganh.pdf
Kết luận thanh tra chuyên ngành năm 2018 về an toàn bức xạ và hạt nhân 143  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra chuyên ngành năm 2018 về an toàn bức xạ và hạt nhân
Xem nội dung tại đây: 143.KL.SKHCN thanh tra ATBX.pdf
Kết luận thanh tra Chuyên ngành về đo lường đối với hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra Chuyên ngành về đo lường đối với hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng
Xem nội dung tại đây: 512.KL.SKHCN ket luan thanh tra hang dong goi san.pdf
Kết luận thanh tra Chuyên ngành về Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra Chuyên ngành về Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Xem nội dung tại đây: 1123.KL.SKHCN Ket luan thanh tra TCDLDL.pdf
Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Xem nội dung tại đây: 1253.KL.SKHCN ket luan thanh tra chuc nang Chi cuc TCDLCL.pdf
Báo cáo kết quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018  (01/04/2019)
Báo cáo kết quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
Xem nội dung tại đây: 1198.BC.SKHCN bao cao khieu nai to cao.pdf
BC kết quả công tác PCTN Quý I/2018  (01/04/2019)
BC kết quả công tác PCTN Quý I/2018
Xem nội dung tại đây: 199.BC.SKHCN Bao cao ket qua phong chong tham nhung QI.2018.pdf
BC kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2018  (01/04/2019)
BC kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2018
Xem nội dung tại đây: 519.BC.SKHCN bao cao phong chong tham nhung 6 thang 2018.pdf
BC kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2018  (01/04/2019)
BC kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2018
Xem nội dung tại đây: 918.BC.SKHCN bao cao phong chong tham nhung 9 thang 2018.pdf
BC kết quả công tác PCTN năm 2018  (01/04/2019)
BC kết quả công tác PCTN năm 2018
Xem nội dung tại đây: 1197BC.SKHCN bao cao phong chong tham nhung nam 2018.pdf
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở KH&CN  (03/04/2019)
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở KH&CN
Xem nội dung tại đây:QD 39.pdf
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở KH&CN  (03/04/2019)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở KH&CN
Xem nội dung tại đây: QD 222.pdf
Báo cáo về việc công khai dự toán chi thường xuyên năm 2018  (01/04/2019)
Báo cáo về việc công khai dự toán chi thường xuyên năm 2018
Xem nội dung tại đây: 42.BC.CTDC cong khai du toan chi thuong xuyen.pdf
Báo cáo về việc công khai dự toán chi sự nghiệp năm 2018  (01/04/2019)
Báo cáo về việc công khai dự toán chi sự nghiệp năm 2018
 Xem nội dung tại đây: 55.BC.SKHCN cong khai du toan kinh phi chi su nghiep.pdf