Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG HÓA, RÀ SOÁT CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
24/10/2017 
 

Triển khai Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại Phòng họp trực tuyến của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo với 63 điểm cầu truyền hình trực tuyến. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Ninh Thuận do Ông Phó Chánh Văn phòng Hồ Xuân Ninh chủ trì.

Buổi tập huấn do các báo cáo viên của Văn phòng Chính phủ truyền đạt. Nội dung tập trung hướng dẫn nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo Văn bản số 7735/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Đối tượng thực hiện theo đề án bao gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phạm vi thực hiện đề án: Báo cáo, chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện, gồm: Các báo cáo định kỳ thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện bằng văn bản (bao gồm báo cáo giấy và báo cáo điện tử) thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của các tổ chức, cá nhân gửi tới cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (có thể dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông thường).

Phạm vi thực hiện không bao gồm báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê, báo cáo trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước.

Mục tiêu tổng quát của đề án là Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm xây dựng Hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quan lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời, giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian,  nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo cáo và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

Theo lộ trình đến tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh phải ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo hoặc hướng dẫn thực hiện báo cáo thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trên cơ sở Phương án đơn giản hóa đã phê duyệt./.

Nguyễn Đức Thắng