Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Giới thiệu Sở KH-CN
Giới thiệu Sở KH-CN
Bộ máy tổ chức cơ quan 
10/08/2017 
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

GIÁM ĐỐC SỞ

Lê Kim Hùng

Tel: 0913930362

CQ: 068.3501579

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
Nguyễn Phi Long
Tel:0908033970

 

  PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
Nguyễn Hoàng Sơn
Tel:0908106481


 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
Nguyễn Tấn Quang
Tel: 0913.819293

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

VĂN PHÒNG
Chánh văn phòng: Phạm Thị Thu Hằng
Tel: 091.9944518PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trưởng phòng: Hồ Quốc Bình
Tel: 091.8168856
Phó trưởng phòng: Lê Phước Tường
Tel: 0908262039

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Trưởng phòng: Võ Quang Lãm
Tel: 0913899053
Phó phòng: Nguyễn Hoài Quốc
Tel: 01234050969


PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ CHUYÊN NGÀNH
Trưởng phòng: Phạm Thanh Hưng
Tel: 0944363797
Phó phòng: Nguyễn Đức Hùng
Tel: 0913930359

THANH TRA SỞ
Chánh Thanh tra: Cao Minh Tú
Tel: 091.9318987

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi cục Tiêu Chuẩn – Đo lường – Chất lượng
Chi cục trưởng: Võ Văn Khoa
Tel: 0913679132

Trung tâm Thông tin Ứng dụng Tiến bộ KH&CN
Giám đốc: Trần Văn Khang
Tel: 0918435602

   Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trực thuộc Chi dục TĐC)
Giám đốc: Nguyễn Đình Nhựt
Tel: 0916366878

 

VP