Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Giới thiệu Sở KH-CN
Giới thiệu Sở KH-CN
Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ 
23/09/2019 
 

GIÁM ĐỐC SỞ:

Lê Kim Hùng

Tel: 0913930362; 0259.3501579

Email: kimhung@ninhthuan.gov.vn
 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ:

Nguyễn Hoàng Sơn

Tel: 0908106481; 0259.3839729

Email: hoangson@ninhthuan.gov.vn
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ:

Nguyễn Tấn Quang

Tel: 0913819293; 0259.3503090

Email: tanquang@ninhthuan.gov.vn
 

VĂN PHÒNG SỞ 
Chánh văn phòng Phạm Thị Thu Hằng
Tel: 0919944518; 0259.3825103

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC 
Trưởng phòng Võ Quang Lãm

Tel: 0913899053; 0259.3820332


PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ 
Trưởng phòng Phạm Thanh Hưng

Tel: 0944363797; 0259.3830310


THANH TRA SỞ

Chánh Thanh tra Cao Minh Tú
Tel: 0919318987; 0259.3830312


CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 10 Phạm Đình Hỗ, Phường Mỹ Bình,
Tp.PRTC, Ninh Thuận

Tel: 0259.3825105

Chi cục trưởng Võ Văn Khoa

Tel: 0913679132; 0259.3827999


Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Địa chỉ: Số 10 Phạm Đình Hỗ, Phường Mỹ Bình,
Tp.PRTC, Ninh Thuận

Tel: 0259.3833385

Giám đốc Nguyễn Đình Nhựt

Tel: 0916366878; 0259.3827997


TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN

Địa chỉ: Số 66H, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài,
Tp.PRTC, Ninh Thuận

Tel: 0259.3922687

Giám đốc Trần Văn Khang

Tel: 0918435602; 0259.3833171


1. Phân Công nhiệm vụ lãnh đạo Sở KH&CN

2. Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng SởAdmin 
Tin đã đưa