Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
22/04/2020 
 

Từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính (CCHC) đúng nội dung, hình thức theo chỉ đạo của UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ và Sở Tư pháp. Qua đó, tạo được chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở lĩnh vực KH&CN.

Tiêu biểu là ngay từ đầu năm sở đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào CCHC, tổ chức ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Nhờ thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành CCHC, triển khai thực hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21-2-2019 của UBND tỉnh về quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; Văn bản số 1796/UBND-TCDNC ngày 5-5-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về bố trí công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ, TTHC của Sở KH&CN, nên việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị đảm bảo thông suốt.

Về cải cách thể chế, điểm nổi bật là Sở KH&CN đã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Phân công và chỉ đạo nhiệm vụ cho công chức làm đầu mối tham mưu thực hiện công tác pháp chế tự kiểm tra văn bản theo quy định. Công tác hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực KH&CN cũng được quan tâm thực hiện. Cụ thể, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Đối với cải cách TTHC trên lĩnh vực KH&CN, đơn vị phân công nhân viên trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&CN phù hợp theo Nghị định số 62/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửu liên thông trong giải quyết TTHC. Cập nhật 59 TTHC thực hiện trực tuyến trên mạng của tỉnh để cung cấp dịch vụ công hành chính cho tổ chức, công dân mức độ 3, đảm bảo trên 30% TTHC được thực hiện theo dịch vụ công mức độ 4; tiếp nhận và đăng nhập hồ sơ tiếp nhận trực tiếp lên hệ thống một cửa điện tử đúng theo quy định. Cập nhật thường xuyên trên cổng dữ liệu quốc gia về TTHC, tiến hành rà soát các TTHC. Qua đó, tham mưu cho UBND tỉnh công bố kịp thời TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động KH&CN. Đồng thời, thực hiện nghiêm tinh thần cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC so với thời gian của Bộ KH&CN công bố.

Có thể nói, công tác CCHC từ đầu năm đến nay ở Sở KH&CN được tổ chức thực hiện có hiệu quả trên mọi phương diện, từ cải cách thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Sở đã bố trí, xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức, công chức phù hợp với khung năng lực. Bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0, Sở KH&CN coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, duy trì nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng chữ ký số trong cơ quan. Bộ phận xử lý văn bản đã tham mưu lãnh đạo phê duyệt 100% văn bản đi trực tiếp trên hệ thống chứng thư điện tử cá nhân và gắn chứng thư số cơ quan. Cùng với đó, sở cũng đã áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan; ban hành kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020, đảm bảo 100% các TTHC giải quyết công việc dịch vụ công được kiểm soát, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trên.

Với tinh thần chủ động trong tổ chức phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trước thời hạn, thời gian tới Sở KH&CN tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, nhân viên Bưu điện tỉnh về cách thực hiện đăng nhập hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS của tỉnh. Tổ chức kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; thường xuyên rà soát thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 16-12-2019 của UBND tỉnh.


Admin