Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 
07/06/2018 
 

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, Nghị định bổ sung quy định về trường hợp sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm, hàng hóa thì người sản xuất, người nhập khẩu phải tuân thủ theo quy định về mã số mã vạch được quy định tại điều 19b của Nghị định trước khi đưa ra thị trường; Bổ sung việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ theo Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ và giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ; Bổ sung quy định về mã số mã vạch và quản lý mã số mã vạch, cụ thể: hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch hàng hóa đã được tinh giản. Khi làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng mã số, mã vạch (MSMV) doanh nghiệp không cần nộp Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN như quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN  ngày 30/6/2011.

Sửa đổi quy định về kiểm soát viên chất lượng: chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.  

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường. Theo đó, đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Việc công bố hợp quy được quy định chi tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau: a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; b) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật; c) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật. Trường hợp, người nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì thực hiện đăng ký kiểm tra và trả kết quả kiểm tra chất lượng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; Sửa đổi giải bạc chất lượng quốc gia thành giải thưởng chất lượng quốc gia.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Các quy định khác về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, giải thưởng chất lượng quốc gia, mã số mã vạch tại các văn bản quy phạm pháp luật cùng cấp hoặc cấp thấp hơn Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nguyễn Quốc Thế Hiển – Chi cục TĐC