Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Phê duyệt đề án triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thể của tỉnh Ninh Thuận 
07/11/2019 
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 9/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện Đề án. Nho Ninh Thuận – Một trong những sản phẩm chủ lực ưu tiên phát triển của tỉnh

Với mục tiêu xác định những vấn đề KH&CN cần giải quyết làm cơ sở để đề xuất đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan các nhiệm vụ KH&CN hằng năm nhằm phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019 -2023. Đề án đã ưu tiên các nhóm sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận để đầu tư nghiên cứu phát triển, gồm Nhóm nuôi trồng thủy sản: ưu tiên con tôm, tôm giống, nuôi biển; Nhóm cây ăn quả: ưu tiên cây nho, táo; Nhóm rau hoa và dược liệu: ưu tiên cây măng tây, tỏi, cây dược liệu; Nhóm chăn nuôi: ưu tiên con cừu, dê; Nhóm hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, mã số, mã vạch, tem điện tử thông minh, phát triển thị trường,... Tiêu chí để áp dụng lựa chọn nghiên cứu là ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ (trong, ngoài nước) phát triển theo chuỗi giá trị các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận, có sự tham gia, gắn kết với các doanh nghiệp. Công nghệ được ứng dụng, chuyển giao phải theo hướng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ IoT, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo,... Các sản phẩm được lựa chọn phải là sản phẩm có quy mô sản xuất lớn ở tỉnh, có thị trường tiêu thụ lớn trong nước hoặc hướng đến xuất khẩu.

Đề án được UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan thường trực đầu mối tổ chức triển khai tham mưu việc thực hiện.

Lê Kim Hùng - Giám đốc Sở KH&CN