Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến nhân dân góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận Nhiệm kỳ 2020-2025 
14/05/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/TU ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy về thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Chuyên mục lấy ý kiến nhân dân góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ truy cập http://layykiennhandan.ninhthuan.gov.vn.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/5/2020 đến 10/6/2020).
Admin