Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, Quyết định Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030 
23/10/2019 
 

Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Tờ trình, Đề án, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của HĐND về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, gửi lấy ý kiến. Tải tại đây

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 29 tháng 10 năm 2019 theo địa chỉ số 34, đường 16/4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hoặc email sokhcn@ninhthuan.gov.vn hoặc qua TD-Office để hoàn chỉnh dự thảo.
Admin