Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  (21/09/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị có ý kiến về các dự thảo, kèm theo như sau:

1. Công văn lấy ý kiến, tại đây

2. Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại đây;

3. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tại đây;

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, tại đây;

5. Dự thảo Quy định kèm theo Quyết định UBND tỉnh, tại đây.
Lấy ý kiến nhân dân góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận Nhiệm kỳ 2020-2025  (05/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/TU ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy về thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Chuyên mục lấy ý kiến nhân dân góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ truy cập http://layykiennhandan.ninhthuan.gov.vn.
Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của công chức  (02/10/2019)
Nhằm giúp lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá mức chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của công chức thông qua việc nhận xét, góp ý của tổ chức, cá nhân do ngành Khoa học và Công nghệ cung cấp, qua đó có cơ hội cải tiến hệ thống quản lý được tốt hơn, hiệu lực và hiệu quả.