Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra KH-CN
Thanh tra KH-CN
Kết luận Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Trung tâm thông tin Ứng dụng tiến bộ KH&CN 
24/09/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 03/9/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Trung tâm thông tin Ứng dụng tiến bộ KH&CN, từ ngày 10/9/2019 đến ngày 13/9/2019, kết luận thanh tra, tại đây.

Admin