Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công nghệ chuyển giao
Công nghệ chuyển giao
Hội thảo Kết quả thống kê đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp 
05/09/2018 
 
Ngày 28/8/2018 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo Kết quả thống kê đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong doanh nghiệp và đề xuất hoàn thiện công tác thống kê ĐMST.

Đến dự Hội thảo có các đại diện lãnh đạo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Dự án First - Bộ KH&CN; Vụ Thống kê công nghiệp - Tổng Cục Thống kê; Ban quản lý Tiểu dự án First; cùng các nhà quản lý, các nhà khoa học, doanh nghiệp.

Để triển khai các hoạt động KH&CN theo tinh thần đổi mới Luật khoa học và công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động ĐMST lần đầu tiên được quy định trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ KH&CN; công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ KH&CN đòi hỏi phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trên cơ sở những thông tin thống kê và đánh giá chính xác, đầy đủ và cập nhật. Hoạt động thống kê KH&CN cung cấp những số liệu và bằng chứng thuyết phục nhất phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN. Trong xu thế hội nhập hiện nay, công tác này hơn lúc nào hết đòi hỏi phải được xây dựng và phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Hội thảo Kết quả thống kê ĐMST trong doanh nghiệp và đề xuất hoàn thiện công tác thống kê ĐMST đánh dấu việc lần đầu tiên thực hiện điều tra ĐMST trong doanh nghiệp. Mặc dù kết quả điều tra lần này chưa đại diện cho tất cả doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng sẽ là nền móng để triển khai các hoạt động về điều tra ĐMST.

Phát biểu Hội thảo, TS. Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục thông tin KH&CN Quốc gia cho biết: “Hoạt động ĐMST nói chung, ĐMST trong doanh nghiệp nói riêng được Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ KH&CN và các Bộ, ngành, địa phương quan tâm và chỉ đạo quyết liệt xây dựng và triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ĐMST, nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ doanh nghiệp. Báo cáo về xếp hạng Chỉ số ĐMST toàn cầu (Global Innovation Index-GII) năm 2018, Việt Nam xếp vị trí 45/126 nền kinh tế, thứ hạng liên tục được cải thiện: năm 2018 tăng 2 bậc so với năm 2017, tăng 14 bậc so với năm 2016”.

Điều tra ĐMST thí điểm trong doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 là cuộc điều tra toàn bộ kết hợp với chọn mẫu các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên phạm vi cả nước. Có 8000 doanh nghiệp chế biến, chế tạo được lựa chọn dựa trên các tiêu chí ngành, quy mô doanh nghiệp theo lao động. Phương pháp thu thập dữ liệu sử dụng trực tiếp điều tra viên phỏng vấn đối tượng cung cấp dữ liệu. Số lượng phiếu phát ra và điều tra viên làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp là 106,7; nhóm doanh nghiệp nhỏ 58,7% . Trong thời gian điều tra, đã sử dụng quy trình và cơ chế giám sát, quản lý chất lượng chặt chẽ gồm nhiều lớp, có kiểm tra chéo và được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo tính trung thực.

Theo TS. Hồ Ngọc Luật, phương án điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp chế biến, chế tạo có cơ sở khoa học, có giá trị thực tiễn, và cơ bản nhất, phương án này có tính khả thi cao. Phương pháp thu thập dữ liệu điều tra thông qua điều tra toàn bộ kết hợp với chọn mẫu các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên phạm vi cả nước, theo phương thức trực tiếp thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra (phỏng vấn trực tiếp đối tượng cung cấp thông tin doanh nghiệp về nội dung điều tra và ghi vào phiếu điều tra) có tính khả thi cao.

Bước đầu lựa chọn và áp dụng các chỉ tiêu thống kê đổi mới sáng tạo cho thấy có thể tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu này. Do là thử nghiệm lần đầu, nên có một số khái niệm rất mới trong quá trình điều tra không được đề cập, cũng như hiểu rõ bản chất. Đây là những vấn đề cần được quan tâm hơn nữa trong các điều tra tiếp theo.

Theo TS. Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp - Tổng Cục Thống kê, ĐMST nói chung và công tác thống kê ĐMST nói riêng là rất quan trọng, được các nước phát triển quan tâm, phát triển từ rất lâu. Đổi mới sáng tạo là tiền đề không thể thiếu, có tính quyết định đến NSCL, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, công tác thống kê thu thập thông tin đánh giá đầy đủ thực trạng ĐMST trong doanh nghiệp kịp thời sẽ giúp hoạch định các chính sách, chiến lược định hướng hỗ trợ doanh nghiệp trên mảng ĐMST để không ngừng nâng cao NSCL của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế.

Nguồn: NASATI