Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
HỌP XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN TỈNH - NĂM 2018 
07/06/2018 
 

Chiều ngày 10/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2018. 

Trên cơ sở Danh mục nhiệm vụ KH&CN được Hội đồng KH&CN tỉnh họp lần thứ nhất đề xuất thực hiện, Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ đã thảo luận và bỏ phiếu đánh giá, lựa chọn được 02 nhiệm vụ có tính bức thiết cao và đảm bảo đủ điều kiện đưa vào thực hiện năm 2018. Hai nhiệm vụ  được Hội đồng đề nghị thực hiện gồm: Đề tài “Văn hóa vật thể tộc người Raglai ở Ninh Thuận, thực trạng và những biến đổi” và  đề tài “Nghiên cứu biên tập và phát hành tập sách những đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.

Hội đồng cũng đã góp ý bổ sung một số nội dung, định hướng mục tiêu và yêu cầu đối với sản phẩm đối với từng nhiệm vụ, đồng thời đề xuất phương thức tuyển chọn hoặc xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ đang hoàn tất hồ sơ phê duyệt thực hiện trong năm 2018.

Phương Hạnh