Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ CỦA CHI ĐOÀN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  (07/10/2016)
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống hạn hán; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở những địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng hạn hán.
Một số thành tựu nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2015 và những giải pháp trọng tâm năm 2016  (09/03/2016)
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/11/2014 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh đạt được một số thành tựu nổi bật, như sau:
BÁO CÁO Kết quả công tác Đoàn và phong trào TT’N năm 2015  (24/11/2015)
Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm được Ban chấp hành Trung ương Đoàn xác định chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; với ý nghĩa và tầm quan trọng của năm 2015, Ban chấp hành Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận đã triển khai thực hiện các nội dung hoạt động công tác đoàn – phong trào TT’N đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể
TÀI LIỆU 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN  (18/11/2015)
TÀI LIỆU 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
An toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông năm 2015  (18/11/2015)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
về An toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông năm 2015