Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00039757
Tin tức và sự kiện
Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  (08/04/2019)
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy chế phối hợp trong công tác đề nghị xây dựng, soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,