Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00027682
Tin Tức Nổi Bật
Thực hiện Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020;
Tin tức và sự kiện
V/v góp ý dự thảo Quyết định Phân công trách nhiệm giữa các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, trong quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  (05/09/2017)
Thực hiện Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020;