Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Công khai tài chính

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công (sửa đổi, bổ sung)(08/08/2019)- Quyết định số 234 ban hành Quy chế, tại đây;

- Quyết định số 113 ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung, tại đây.

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ(13/07/2021)- Quyết định công khai, tại đây;

- Biểu công khai quý 2 kèm theo Quyết định, tại đây;

- Biểu công khai 6 tháng đầu năm 2021 kèm theo Quyết định, tại đây;