Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công khai tài chính
Công khai tài chính
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QĐ 129) 
12/07/2021 
 


- Quyết định công bố, tại đây.

- Phụ lục kèm theo quyết định, tại đây.
Admin