Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị 
24/06/2018 
 

Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 84-KH/ĐUK ngày 27/4/2018 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chiều ngày 28/5/2018, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Kim Hùng, Bí thư chi bộ, báo cáo viên, đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đao động của Sở Khoa học và Công nghệ, đó là: Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới"; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”;  Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị;

Thông qua buổi học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nắm vững, hiểu sâu các nội dung trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là những nội dung có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị./.

Hồ Quốc Bình