Đăng kiểm cơ giới
Đăng kiểm cơ giới
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Ninh Thuận cung cấp thông tin công khai (Cập nhật ngày 24/8/2020) 
25/08/2020 
 

            Nội dung công khai gồm:

            1. Thông tư số 74/2020/TT-BTC ngày 10/8/2020 của Bộ Tài chính "Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ".
            
            2. Báo cáo Danh sách ô tô sắp hết niên hạn (đến hết ngày 31/12/2020)

            Xem nội dung chi tiết tại đây: Công văn số 166/TTĐK-HC ngày 24/8/2020Trượng Thanh Sang