Chương trình công tác
Chương trình công tác
Triển khai và phối hợp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 
03/06/2020 
 
Trượng Thanh Sang