Thanh tra giao thông
Thanh tra giao thông
Thông báo về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Đội phó thuộc Thanh tra Giao thông vận tải 
01/10/2020 
 
Trượng Thanh Sang