Danh sách hủy GPLX phôi giấy và số phôi GPLX PET bị mất
Danh sách hủy GPLX phôi giấy và số phôi GPLX PET bị mất
Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe bị mất xin cấp lại tháng 7-9 năm 2020 
23/09/2020 
 


Xem chi tiết Danh sách Giấy phép lái xe bị hủy sau cấp lại: Thông báo số 1878/TB-SGTVT ngày 22/9/2020
Trượng Thanh Sang