Danh sách hủy GPLX phôi giấy và số phôi GPLX PET bị mất
Danh sách hủy GPLX phôi giấy và số phôi GPLX PET bị mất
Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe bị mất xin cấp lại tháng 4-6 năm 2020 
23/09/2020 
 
 
Xem thông tin chi tiết Danh sách bị hủy sau khi cấp lại tại đây: Thông báo số 1860/TB-SGTVT ngày 21/9/2020
Trượng Thanh Sang