Hoạt động KHTC
Hoạt động KHTC
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 
13/06/2018 
 

    Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 2217/UBND-TH ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018,
    Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

Nội dung chi tiết Báo cáo: tại đây
Trượng Thanh Sang