Hành trình đến với Địa chỉ Đỏ - Địa danh lịch sử Cách mạng Năm 2021 của Chi đoàn Sở Công Thương(21/06/2021)

 Chi đoàn Sở Công Thương tổ chức hành trình đến với Địa chỉ Đỏ - Địa danh lịch sử Cách mạng Năm 2021 tại Đề Pô xe lửa Tháp Chàm,

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NGÀNH THANH TRA VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN.(22/06/2021)

Tng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chc trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếcông dân

Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018(09/06/2021)

hững nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 tập trung giới thiệu các nội dung: Về bố cục, phạm vi điều chỉnh,

Một số nội dung cơ bản về Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng.(11/06/2021)

Nhằm triển khai có hiệu quả nội dung các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Công Thương

Danh mục công bố Phòng chống Tham Nhũng(19/07/2018)

DANH MỤC CÔNG BỐ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Báo cáo tham nhũng 2019(03/08/2020)

Danh mục báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2019

Danh mục Phòng chống tham nhũng 2019(16/06/2020)

Phòng chống tham nhũng 2019

Thông báo Thi tuyển phó giám đốc sở công thương(17/07/2020)

Thông báo thi tuyển phó giám đôc sở

Quy chế chi tiêu nội bộ 2019(10/07/2020)

Quy chế chi tiêu nội bộ 2019