LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 31/2018(30/07/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 31/2018  

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 20/2018 (Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018)(14/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 20/2018

(Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 11/2018(12/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 11/2018            

(Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 07/2018(26/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 07/2018            

(Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 05/2018(01/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN 05/2018 
            


(Từ ngày 29/01--02/02/2018)

Lịch tiếp dân thanh tra tháng 2 3018(29/01/2018)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 02 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG