Tìm Kiếm Văn Bản Pháp Quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
19/2021/TT-BCT 23/11/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Lệnh 248 01/11/2021 Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
70888/BCT-DL 31/08/2020 70888/BCT-DL V/v hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà
18/2020/tt-bct 17/07/2020 Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
51/QĐ-SCT Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Công Thương 10/06/2020 Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Công Thương
475/SCT-QLTM 29/04/2020 V/v Cập nhật thông tin, tình hình tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2794/BCT-ĐL 20/04/2020 Thực hiện cơ chế khuyến kích điện mật trời tại Việt Nam
13/2020/QĐ-TTg 06/04/2020 Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
245/QĐ-UBND 09/07/2019 245/QĐ-UBND Quy trình một cửa liên thông thủ tục cấp điện từ điện lưới trung áp
926/TB-SCT 11/06/2019 Kết qủa ra soát, bổ sung quy hoạch các chức danh của Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo
Văn Bản pháp quy tài chính
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
1858/QĐ-UBND 22/09/2021 Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
1859/QĐ-UBND 22/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
103/NQ-HDND 31/08/2021 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
2136/STC-NS 24/06/2021 Thực hiện kiến nghị của kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các năm trước
15/2021/TT-BTC 18/02/2021 Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công
38/2020/QĐ-UBND 30/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh NT
71/2020/TT-BTC 30/07/2020 Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
22/2020/QĐ-UBND 17/07/2020 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
67/2020/TT-BTC 10/07/2020 Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
65/2020/TT-BTC 09/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài