Thư mời Hội chợ Triển lãm Thành tựu Kinh tế Xã hội "20 năm Một Chặng đường" 
21/02/2012 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

   Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 

 

Số:      118     /SCT-QLTM

Ninh Thuận, ngày  17  tháng  02  năm 2012

V/v mời tham gia HCTL Thành tựu

kinh tế - xã hội tỉnh NinhThuận

(20 năm – Một chặng đường)

 

             

                 Kính gửi:   - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;

                         - Các Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,

  Thương mại, Du lịch các tỉnh, thành phố.

Thiết thực chào mừng Lễ Kỷ niệm: 20 năm tái lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2012); 05 năm thành lập Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm gắn với kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2012); giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 16/4/2012),

Sở Công Thương Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và Công ty TNHH Tiến Lợi tổ chức Hội chợ - Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận (20 năm - một chặng đường) diễn ra từ ngày 29/3/2012 đến ngày 04/4/2012 tại Quảng trường tỉnh Ninh Thuận,

Hội chợ - Triển lãm năm nay được tổ chức song hành với các hoạt động chào mừng Lễ Kỷ niệm như: Lễ mitting kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ….Với quy mô khoảng 200- 250 gian hàng, trong đó 50 gian triển lãm về những thành tựu kinh tế, xã hội mà Ninh Thuận đạt được qua 20 năm phát triển và gần 200 gian hàng hội chợ về hàng tiêu dùng, hàng sản xuất trong nước phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, chế biến thủy sản,…, đặc biệt là những sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề tiêu biểu của địa phương Ninh Thuận và khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đây là dịp thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề cả nước tham gia, quảng bá sản phẩm của đơn vị đến đông đảo người tiêu dùng; đồng thời, mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế và tìm đối tác hợp tác kinh doanh.

            Sở Công Thương Ninh Thuận trân trọng kính mời Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các Trung tâm Khuyến công  và Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia và vận động các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tham dự đóng góp vào sự thành công của Hội chợ.

(Ban tổ chức Hội chợ - Triển lãm bố trí miễn phí 02 gian hàng tiêu chuẩn (9m2/gian) cho quý Sở hoặc các Trung tâm xúc tiến Thương mại; hoặc Trung tâm Khuyến công các tỉnh để trưng bày, giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại –

Đường 16/4, TP.P.Rang-T.Chàm, Ninh Thuận.

Điện thoại: 068.3.821998 – 0908.000.930  (gặp a.Phúc)    Fax: 068.3821998

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Các PGĐ Sở (để biết);

-Trung tâm KC-XTTM (thực hiện);

-Cty TNHH Tiến Lợi (thực hiện);

-Lưu: VT, QLTM.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hoan