Thư mời UBND về tham gia hội chợ 2012 
05/03/2012 
 
Thư mời tham dự Hội chợ Thương mại 2012 Của UBND tỉnh Ninh Thuận