Quy chế Ban biên tập website 
29/09/2017 
 

QUY ĐỊNH

Về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử và Bản tin công thương của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

_____________________________________

QUY ĐỊNH

Về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử và Bản tin công thương của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

(Ban hành kèm theo Quyết định số   91       /QĐ-SCT ngày     29  tháng9    năm 2017

của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.   Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiếp nhận, cung cấp thông tin, biên tập và cho phép đăng tải các thông tin trên trang thông tin điện tử và Bản tin của Sở Công Thương thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận và Bản tin chuyên ngành Công Thương (sau đây được viết tắt là trang TTĐT); trách nhiệm của các thành viên Ban biên tập thông tin chuyên ngành công thương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thông tin đăng trên trang TTĐT.

Điều 2.   Đối tượng điều chỉnh

Các thành viên trong Ban biên tập thông tin chuyên ngành công thương (sau đây được viết tắt là Ban biên tập); các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở; các tổ chức đoàn thể cơ quan có thông tin gửi về Ban biên tập và được đăng trên trang TTĐT chịu sự điều chỉnh của quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3.   Địa chỉ, tên gọi Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương:

1. www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soct.

2. Trang thông tin điện tử Sở Công Thương gọi tắt là Website sở.

Điều 4.   Nguyên tắc cung cấp thông tin

1. Thông tin cung cấp trên bản tin công thương và Website sở phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

2. Thông tin cung cấp trên bản tin công thương và Website Sở phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

3. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

Điều 5.   Các loại thông tin được phép đăng tải trên Website sở và Bản tin công thương

1. Thông tin giới thiệu về lịch sử, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, tiềm năng đất nước và con người tỉnh Ninh Thuận.

2. Các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công thương theo từng giai đoạn (5 năm, 10 năm, ...).

3. Các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư của ngành công thương trên địa bàn.

4. Các thủ tục hành chính và dịch vụ hành chính công.

5. Các chuyên mục dành các thông tin về lễ hội, ẩm thực, thể thao, giải trí,

6. Các văn bản pháp quy, văn bản pháp luật về ngành công thương

7. Các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương

8. Thông tin về hoạt động của ngành công thương.

9. Tin tức thời sự tổng hợp trong tỉnh, tin tức trong nước và quốc tế về ngành Công thương.

10. Các chuyên mục trao đổi thông tin, tiếp nhận ý kiến của độc giả.

11. Đối thoại trực tuyến với các doanh nghiệp.

12. Báo cáo hoạt động ngành công thương qua các năm.

13. Chuyên mục Góp ý Dự thảo – Báo cáo – Thông tin văn bản: Quy hoạch; kế hoạch; Chương trình; Nghị quyết… chuyên ngành Công thương.

Điều 6.   Những thông tin không được đăng tải trên Website sở và Bản tin công thương

1. Thông tin thuộc danh mục tài liệu mật chưa được phép công bố.

2. Thông tin liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh chưa được cơ quan chủ quản xét duyệt.

3. Thông tin có nội dung tuyên truyền, kích động, bôi xấu chế độ, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các thông tin làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư trong tỉnh và trong nước.

4. Các thông tin có nội dung không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, kích động bạo lực.

5. Thông tin gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc.

6. Các thông tin có chứa các số liệu về kinh tế - xã hội nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

7. Các điều không được thông tin trên báo chí theo quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

Chương II

CUNG CẤP, GỬI, NHẬN,  XÉT DUYỆT VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN

Điều 7.   Cung cấp, gửi, nhận tin để đăng trên Website sở và Bản tin công thương

Cá nhân, đơn vị, tổ chức có tin, bài viết cần đăng tải gửi “Phiếu đề nghị đăng tin” được duyệt theo Mẫu số 1 (kèm theo file mềm, các nội dung liên quan) gửi Thư ký Ban biên tập hoặc Văn phòng sở theo hình thức: trực tiếp; đường bưu điện; dịch vụ chuyển phát.

Đối với file mềm gửi về thư điện tử của Thư ký Ban biên tập, địa chỉ ngocthong@ninhthuan.gov.vn; pntpr79@gmail.com (dự phòng).

Điều 8.   Định dạng và bố cục tin, bài viết đăng trên Website sở và Bản tin

1. Bố cục tin, bài viết (viết tắt tin bài):

- Tên của tin bài, đặt tên ngắn gọn, xúc tích;

- Phần trích yếu nội dung;

- Phần nội dung (phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận)

- Chú thích, tài liệu tham khảo (nếu có);

- Cuối tin bài là các dữ liệu của tác giả: họ và tên, đơn vị tác giả hay trích dẫn tin nguồn với tin sưu tầm.

2. Định dạng tin bài

- File Word, Excel, PDF, rar (file nén) khổ giấy A4

- Lề trái 3,0 cm; lề phải 2,0 cm; lề trên 2,0 cm; lề dưới 2,0 cm

- Font chữ: Time New Roman; cỡ chữ 13; sử dụng bảng mã Unicode để gõ tiếng Việt có dấu.

3. Nếu có đính kèm phải ảnh (nếu có) thì thêm phần nội dung cho ảnh minh họa ảnh.

Điều 9.   Quy trình xét duyệt và đăng tải thông tin

Bước 1: Các cá nhân, đơn vị có tin, bài cần đăng gửi bài viết theo quy định về định dạng tin, bài viết dưới dạng văn bản và phiếu đề nghị duyệt tin (mẫu số 1) đến Thành viên Ban viên tập liên quan để duyệt tin theo cấp lãnh đạo phòng, đơn vị và trình Trưởng ban hoặc Phó Trưởng Ban biên tập phê duyệt nội dung, cho đăng tải thông tin.

Bước 2: Các cá nhân, đơn vị có tin bài chuyển “Phiếu đề nghị duyệt tin” đã được Trưởng ban hoặc Phó Trưởng Ban Biên tập phê duyệt đăng tải và các file mềm liên quan kèm theo (nếu có) cho Văn phòng sở để chuyển Thư ký (chuyên viên Quản trị mạng) đăng tin lên website sở trong ngày; tổng hợp lên market xuất bản Bản tin. Phiếu duyệt tin trước ngày 3 hàng tháng sẽ được đăng kỳ 1 của tháng đó (kỳ 1 xuất bản từ ngày 15 - 17 hàng tháng), các phiếu duyệt tin ngày 3 đến ngày 17 của tháng sẽ được đăng kỳ 2 của tháng (kỳ 2 xuất bản từ ngày 30 tháng trước– ngày 3 tháng liền kề).

Đối với Chuyên mục Góp ý Văn bản dự thảo: Các phòng chuyên môn cần đăng thông tin lên Website sở thì phần nơi nhận của Công văn xin góp ý bổ sung thêm nơi nhận Wedsite sở để Văn thư phát hành chuyển cho Thư ký trên TDoffice. Thông tin sẽ được đăng trong ngày khi Văn thư phát hành Văn bản đi.

Bước 3: Thư ký (chuyên viên Quản trị mạng) đăng tải thông tin lên Website sở và lưu “Phiếu đề nghị duyệt tin” (bao gồm bản giấy và file mềm), các file mềm khác kèm theo (nếu có); chủ động phối hợp đơn vị in ấn phẩm thực hiện in ấn; chuyển ấn phẩm cho Văn thư phát hành đón gói, chuyển gửi cho các đơn vị.

 

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BIÊN TẬP THÔNG TIN

Điều 10.    Phân công trách nhiệm phụ trách cung cấp nội dung thông tin

Định kỳ hàng tuần các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở cung cấp tối thiểu 02 tin/tuần cụ thể:

1. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển công thương tỉnh Ninh Thuận; giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư; các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư;..

- Đơn vị cung cấp tin: Phòng Kế hoạch – Tài chính Tổng hợp.

2. Thông tin về cơ khí và luyện kim; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; khuyến công; cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp

- Đơn vị cung cấp tin: Phòng Quản lý công nghiệp

3. Thông tin về lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Đơn vị cung cấp thông tin: Phòng Quản lý thương mại

4. Thông tin về lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất ximăng); hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm

- Đơn vị cung cấp thông tin: Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường

5. Thông tin về lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Đơn vị cung cấp thông tin: Phòng Quản lý năng lượng

6. Thông tin về thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; phòng chống tham nhũng.

 - Đơn vị cung cấp thông tin: Thanh tra sở

 7. Thông tin về tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự; thi đua - khen thưởng; công tác hành chính - quản trị; cải cách hành chính; ..

            - Đơn vị cung cấp thông tin: Văn phòng sở

            8. Thông tin thuộc lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát thị trường; các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại

            - Đơn vị cung cấp thông tin: Đơn vị trực thuộc sở

9. Chuyên mục Góp ý Dự thảo – Báo Cáo – Thông tin văn Bản

 - Đơn vị cung cấp thông tin: Khoản 1,2,3,4,5,6,7,8 của Điều này

Điều 11.   Trách nhiệm của các thành viên trong Ban biên tập

Các thành viên trong Ban biên tập website sở và bản tin có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo, duy trì việc cung cấp các thông tin thuộc lĩnh vực do mình phụ trách.

2. Chủ trì việc xét duyệt các thông tin do cơ quan mình biên soạn trước khi chuyển đến Trưởng Ban biên tập và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin do cơ quan đơn vị mình cung cấp.

3. Tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban biên tập và tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác biên tập, đăng tải thông tin trên website sở, bản tin.

Điều 12.   Trách nhiệm của Văn phòng sở

1. Trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động của trang TTĐT trên mạng internet theo sự chỉ đạo của Ban biên tập đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật.

2. Duy trì kỹ thuật để trang TTĐT vận hành 24h/ngày, 7 ngày/tuần.

3. Thường xuyên nghiên cứu bố trí sắp xếp khoa học các kênh tin, mục tin, tin, bài, ... bảo đảm thuận lợi cho việc khai thác, tìm hiểu, tra cứu.

6. Đảm bảo mọi thông tin phải được cung cấp kịp thời, chính xác, an toàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về cung cấp thông tin điện tử và Bản tin công thương

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ liên quan đến Website sở và bản tin với Ban biên tập và cấp trên theo quy định.

Chương IV

ĐỊNH MỨC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHI TRẢ NHUẬN BÚT

Điều 13.   Định mức cung cấp thông tin của các đơn vị:

- Định kỳ phát hành Bản tin công thương, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin tại Điều 10 phải đảm bảo cung cấp tối thiểu 02 tin, bài viết.

- Định kỳ hàng tháng, Ban biên tập chọn lọc và gửi ít nhất 02 tin, bài viết cho Ban biên tập cổng thông tin điện tử của tỉnh, Bộ Công Thương.

Điều 14.   Chi trả thù lao, nhuận bút cho các tin bài được đăng trên Website sở và Bản tin công thương

1. Trưởng Ban biên tập quyết định và chỉ đạo việc chi trả thù lao, nhuận bút theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Website sở và Bản tin công thương.

2. Các cá nhân, đơn vị có tin, bài được đăng trên Website sở và Bản tin công thương được hưởng chế độ thù lao, nhuận bút và các quy định khác về tài chính có liên quan đến việc duy trì hoạt động của trang TTĐT theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Website sở và Bản tin công thương.

3. Hàng năm, Văn phòng sở tổng hợp, phân loại, đề xuất Lãnh đạo sở thanh quyết toán nhuận bút trong tháng 01 của năm sau liển kề.

Chương V

KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 15.   Khen thưởng

Ban biên tập tổ chức cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá về tình hình, hiệu quả hoạt động của trang TTĐT. Qua đó đề nghị Hội đồng thi đua – khen thưởng sở  hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các thành viên Ban biên tập, các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của trang TTĐT.

Điều 16.   Kỷ luật

Văn phòng sở căn cứ Chương III của Quy chế này, Hàng năm tổng hợp đề nghị xử lý kỷ luật theo thẩm quyền quy định hiện hành đối với những thành viên trong Ban biên tập và Phòng ban chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tại Điều 10, hoặc không thực hiện đúng quy định về an toàn, bảo mật đã cam kết, ... gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của trang TTĐT.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17.   Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng sở có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc đưa tin hằng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm của các đơn vị báo cáo Trưởng Ban biên tập để theo dõi đưa vào kết quả xét thi đua khen thưởng cuối năm của đơn vị.

2. Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc sở và các thành viên trong Ban biên tập thông tin chịu trách nhiệm chấp hành Quy định này.  

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, đề nghị các phòng, đơn vị thuộc sở phản ánh về Thường trực Ban biên tập để tổng hợp ý kiến, báo cáo Giám đốc Sở xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của sở./.

                                                                                                                  

GIÁM ĐỐC

Phạm Đăng Thành

           
Mẫu số 1

SỞ CÔNG THƯƠNG

BAN BIÊN TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2017

PHIẾU ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT TIN

(Bản tin – Trang tin điện tử)

          Họ và tên:.............................................................. Chức vụ:....................................................

          Công  tác tại phòng:............................................... .

          Nay đề xuất Trưởng ban biên tập cho xuất bản thông tin sau:

Loại tin:          Tham luận                Tin tức               Chính sách               Tin Sưu tầm

          Lĩnh vực thông tin:                Công nghiệp                     Thương mại              

          Hàm lượng thông tin:                    Trang A4   (số trang)

             Số lượng hình ảnh:                        Ảnh Chụp                         Ảnh Sưu tầm

          Nội dung trích yếu:

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                Kèm theo thông tin  cần phê duyệt.


PHẦN DUYỆT TIN CỦA BAN BIÊN TẬP

Ban biên tập chấp thuận duyệt tin cho đăng thông tin với các nội dung sau:

Loại tin:              Tham luận         Tin tức                  Chính sách            Tin Sưu tầm

          Lĩnh vực thông tin:               Công nghiệp                     Thương mại              

          Hàm lượng thông tin:                    Trang A4   (số trang)

             Số lượng hình ảnh:                        Ảnh Chụp                          Ảnh Sưu tầm

Bản tin số :……..../…………….

Website: ……………………………………………………………………………..        

          Nội dung trích yếu:......................................................................................................................................................    

                                                                                                                                                                                                           

BAN BIÊN TẬP

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG PHÒNG

  

PHẦN ĐĂNG TẢI THÔNG TIN

Văn phòng sở chuyển đăng tin:..............giờ..........., ngày...........tháng...........năm ...........

Thời gian đăng tin: ..............giờ..........., ngày...........tháng...........năm..........

Chuyên viên Quản trị mạng:........................................................................., Ký tên: