Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 
09/06/2021 
 
hững nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 tập trung giới thiệu các nội dung: Về bố cục, phạm vi điều chỉnh,

Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 tập trung giới thiệu các nội dung: Về bố cục, phạm vi điều chỉnh, các hành vi tham nhũng, trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, các hành vi bị nghiêm cấm, quy định về phòng ngừa tham nhũng, xung đột lợi ích, xử lý hành vi tham nhũng…

1. Về bố cục

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (gọi tắt Luật 2018) có 10 chương, 96 điều, tăng 2 chương và 4 điều so với Luật Phòng, chống tham nhũng 2005.

2.Về phạm vi điều chỉnh:

– Luật 2018 mở rộng phạm vi điều chỉnh hơn, đã sửa quy định “người có hành vi tham nhũng” của Luật 2005 thành “tham nhũng”, như vậy theo Luật 2018 không chỉ người có hành vi tham nhũng mà cả cơ quan, tổ chức có hành vi tham nhũng đều bị xử lý.

Đề cương tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Đề cương tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

3. Về các hành vi tham nhũng

Luật 2005 chỉ quy định tham nhũng ở khu vực công, còn Luật 2018 quy định hành vi tham nhũng khu vực trong nhà nước và hành vi tham nhũng ngoài khu vực nhà nước.

3.1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước (có 12 nhóm hành vi)

a) Tham ô tài sản; b) Nhận hối lộ; c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

3.2. Hành vi tham nhũng ngoài nhà nước

Luật 2018 cũng quy định rõ hành vi tham nhũng ngoài khu vực nhà nước chỉ giới hạn ở 3 hành vi:

Tham ô tài sản;  Nhận hối lộ; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

4. Về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng…

Luật 2018 bổ sung trách nhiệm phòng, chống tham nhũng của Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng

5. Các hành vi bị nghiêm cấm

– Tham ô tài sản;  Nhận hối lộ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản…

– Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

– Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

Luật 2018 bổ sung nghiêm cấm: Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6. Quy định về phòng ngừa tham nhũng

6.1. Công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị

– Nội dung công khai

+ Hình thức công khai:

+ Trách nhiệm công khai

+ Về quyền yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

+ Về trách nhiệm giải trình

+ Về báo cáo phòng, chống tham nhũng hằng năm

+ Tiêu chí đánh giá phòng, chống tham nhũng

Luật 2005 không quy định nội dung này. Luật 2018 đã quy định cụ thể Tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng như sau:

– Số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng;

– Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

– Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;

– Việc phát hiện và xử lý tham nhũng;

– Việc thu hồi tài sản tham nhũng.